Tema 2018

Foto: Maria Saxegaard

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel legger for andre år på rad spesiell vekt på barn og unges situasjon. Flere generasjoner unge palestinere og israelere har vokst opp i konflikt, og med okkupasjonen som normaltilstand. For mange er håpet om fred i ferd med å svinne hen. Vi ser til stadighet voldsbruk fra begge sider, og dette driver området lenger og lenger bort fra en rettferdig fred. Bruk av vold er en blindvei.

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i den ubalanserte konflikten mellom israelere og palestinere. Det er en uke for bønn og solidaritet. Det er selvsagt partene selv som må forhandle frem en rettferdig fredsløsning, men det internasjonale samfunnet er medansvarlig for at dette ennå ikke har skjedd. Rettferdig fred er ikke bare fravær av krig, men også en rettferdig fordeling av ressurser, religions- og ytringsfrihet, og like rettigheter for alle. 


Foto: Maria Saxegaard

Dette mener Kirkeuka for fred i Palestina og Israel:

  • Vi står sammen om å kreve at okkupasjonen av palestinske områder skal ta slutt.
  • Vi mener at sikkerhet best vinnes gjennom respekt for folkeretten og beskyttelse av menneskerettighetene, og ber israelske og palestinske myndigheter handle deretter.
  • Vi krever at Israel umiddelbart endrer sin praksis med bruk av vold og fengsling av mindreårige palestinske barn.
  • Vi krever at de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbredden og Hamas i Gaza umiddelbart endrer sin praksis med bruk av vold overfor fengslede fredsaktivister og politiske dissidenter
  • Vi står sammen med palestinere og israelere som arbeider for fred og likeverd og støtter ungdoms rett til ikkevoldelig motstand mot okkupasjonen.
  • Vi ber norske myndigheter intensivere innsatsen for å få en rettferdig løsning på plass. 
Foto: Maria Saxegaard


Kirkeuka for fred i Palestina og Israel ønsker å vise solidaritet med alle mennesker som bor i området, uavhengig av religiøs og etnisk tilknytning. Vi understreker at alle har rett til å få sine grunnleggende menneskerettigheter respektert, og vi forventer at alle ansvarlige myndigheter styrer i tråd med folkeretten. 

Over 700 palestinske mindreårige barn og unge blir årlig fengslet av israelske styrker. Arrestasjonene skjer ofte om natten, på skoleveien eller på andre arenaer der barn og unge skal kunne føle seg trygge. FN uttrykker bekymring for at fengselsoppholdene ofte innebærer både fysisk vold, psykisk nedverdigende og traumatiserende behandling, og mange har store problemer med å komme tilbake til hverdagen når de slipper ut. Denne aggressive praksisen strider mot FNs barnekonvensjon og skaper ustabilitet og usikkerhet i det palestinske samfunnet. 

For minst en million palestinske barn er retten til skolegang truet som følge av okkupasjonen, ifølge en fellesuttalelse fra flere FN-organisasjoner. Skoler rives eller trues med rivning, utdanningsmateriell konfiskeres, skoler mangler finansiering, og mange familier har ikke ressurser til å sende barna på skolen. Frivillige fra en rekke land, også fra Norge, gjester Palestina på invitasjon fra kirkene i Jerusalem for å være en beskyttende og solidarisk tilstedeværelse. En av deres viktigste oppgaver er å følge barn til skolen fordi de trakasseres av soldater og bosettere på sjekkpostene og langs skoleveien. Manglende skolegang truer fremtidshåpet og dermed håpet om en rettferdig fred.


Foto: Maria Saxegaard

Ytrings- og organisasjonsfriheten er under sterkt press i området, noe som svekker unge menneskers demokratiske rett til ikkevoldelig motstand mot okkupasjonen. Både Israel og de Palestinske selvstyremyndighetene har gått i en restriktiv retning, med økende grad av trakassering og arrestasjoner av fredelige aktivister. I Israel er det en økende trend av delegitimerende angrep på fredsbevegelsen, menneskerettighetsforkjempere og andre kritiske stemmer. I Palestina og på Gaza er det økende bruk av vold overfor fengslede dissidenter, journalister og fredsaktivister, blant annen begrunnet i den urettferdige "Electronic Crimes Law" innført i juli 2017.

I denne situasjonen er det svært viktig at Norge opprettholder støtten til palestinsk og israelsk sivilsamfunn som kjemper med ikkevoldelige metoder for fred og menneskerettigheter. Formuleringen i statsbudsjettsproposisjonen fra Utenriksdepartementet for 2018 om at det ikke er «norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Deinvesteringer og Sanksjoner)» gir grunn til uro, noe flere av organisasjonene bak Kirkeuka i Norge har meldt fra om i eget brev til Utenriksdepartementet. Vi forventer at norske myndigheter ikke straffer sivilsamfunnsaktører i regionen som anvender ikkevoldelige metoder i sitt fredsarbeid, og heller ikke norske aktører, på bakgrunn av hvilken holdning de har til BDS. 

Foto: Maria Saxegaard

Det er Kirkenes Verdensråd som etablerte Kirkeuka etter oppfordring fra medlemskirkene i Palestina og Israel. I Norge er Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, KFUK-KFUM Global, Norges KFUK-KFUM, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, GodGave, Norges Kristelige Studentforbund, Stiftelsen Karibu og Sabeels Venner sammen om å arrangere uka.


Populære innlegg fra denne bloggen

Forslag til tekst til menighetsblad

Program for Kirkeuka 2017!